Brandskyddsansvarig

Utbildningen Brandskyddsansvarig vänder sig till den i företaget som har ansvar för företagets brandskydd och riskhantering, samt till brandskyddskontrollanter och personer ansvariga för inköp av företagets brandskydd. Under utbildningen behandlas lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga och kontrollanter.

Innehåll

 • Brandskyddorganisationen inom företaget
 • SBA – Systematiskt brandskyddsarbete
 • Riskvärdering
 • Brandfarliga varor och gaser
 • Skadeförebyggande skydd
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Skadebegränsande skydd
 • Åtgärder vid brand
 • Människan, utrymning och beteendemönster
 • Lagar och föreskrifter
 • Exempel på skador

Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha kunskap i planering och organisering av företagets brandsäkerhet, även vid ombyggnationer och förändringar i verksamheten. Deltagarna ska kunna ansvara för kontrollverksamheten på företaget och ha kunskap om hur brandskyddskontroller utförs och behov av åtgärder före, under och efter tillsyn.