Underhåll av brandlarm enligt SBF110

Brandlarm ska kontrolleras regelbundet. Det är ett krav enligt försäkringsbolagens bestämmelser SBF110. Ordinarie tillsyn sker dagligen och en enklare funktionskontroll sker en gång per månad. Dessa kontroller utförs normalt av anläggningsskötaren.

Kvartalsvis sker en utökad kontroll då flera detektorer på olika sektioner testas. Årligen utförs underhåll och en fullständig funktionskontroll genomförs. Det sker normalt av extern servicelämnare. Batteribyte bör ske vart femte år för att säkerhetsställa reservdriften ifall det blir strömavbrott. Vi utför kvartalsprov och årlig kontroll på brand- och utrymningslarm.

Regelbunden service leder till färre onödiga larm än för motsvarande anläggningar utan underhållsavtal. Vi har certifierad behörig brandlarmsingenjör som utför kontrollerna.